lördag 17 oktober 2015

Skellefteå om vinter och de tiggande EU-medborgarnaInger, som är volontär i ett medicinskt team, har skickat mail till politikerna i Skellefteå.
I Skellefteå är det socialdemokratiskt styre.
Mail skickades till hela kommunstyrelsen
Här nedan kommer Ingers mail och svaren från de som svarade.
----------------------------------------------------------------------------
1 oktober 2015
Hej!
Nu börjar det vara kyligt för våra tiggare och dom skulle behöva tillgång till el, deras husvagnar har inga fungerande gasolpannor! Och tälten har inte så mycket isolering! Och nu får dom heller inte vara ifred längre, polisen har varit där pga besökare med basebollträn.......och andra kvällar kör det bilar dit som står och lyser med extraljusen påslagna så dom känner sig inte trygga längre. Jag tycker att vi kan hjälpa, som en av Sveriges rikaste kommuner! Och med en målsättning att bli 80 000 så kan väl även dom få bidra till att vi ska lyckas med det?!?!
För er som inte besökt dom ännu tycker jag att ni kan avsätta tid till det(jag följer gärna med er dit), och sedan fundera över hur vi kan blunda för de att lever så här 2015 i Skellefteå Sverige och sedan tycka att det är bättre än att vara tillsammans med sina familjer i Rumänien. Jag förstår att ni väntar på nationella riktlinjer! Men vad är det för fel att ta egna initiativ och fatta egna beslut som gäller för oss i Skellefteå?
Hoppas att ni kan fixa en ny boplats med el och det ganska snart!!
Och så hoppas jag på svar förstås =)
Mvh. Inger xxxx
---------------------------------------------------------------------------------
Svar från folkpartiet Monday, October 05, 2015
Hej Inger! 
Tack för din inbjudan och dina uppmaningar. Det bekymrar mig mycket att kommunen ännu inte formulerat sin ambitioner kring tiggarnas situation. Jag har under det senaste året agerat på olika sätt för att driva på kommunen i en rimlig riktning. Tidigare har jag dels ställt en fråga om vad kommunen gör för att förebygga social oro, dels motionerat om att kommunen tillsammans med region Västerbotten borde ta fram en handlingsplan kring frågor rörande fattiga EU-migranter.
Just nu har jag två aktuella ärenden på gång. Dels en fråga om vad kommunen gör för att lindra nöd, dels en motion som rör skolplikt.  
Som du förstår anser jag att det är fel att kommunen väntar på nationella riktlinjer. Vi borde kunna agera redan nu. 
Med vänlig hälsning,
Andreas Westerberg
Gruppledare (FP) Skellefteå
-------------------------------------------------------------------------------------
Svar från centerpartiet Thu, 8 Oct 2015
Hej Inger.
Tack för ditt mejl angående tiggarna.
Det är tragiskt att dessa människor bedömer att de måste lämna sina hembyar för att tigga i andra länder, istället för att kunna försörja sig i sitt hemland.
Sedan är det problematiskt att kunna hjälpa dessa människor på bästa sätt.
Idag har kommunen upplåtit mark som dessa människor kan nyttja, även om det inte finns ström i området.
Att hindra andra människor att komma till denna mark är inte möjligt, men de som besöker platsen ska naturligtvis inte bete sig hotfulla mot de som nyttjar platsen. I såna fall är det polisen som ska stoppa trakasserierna.
De EU-migranter som befinner sig hos oss som inte är ”ekonomiskt aktiva” (med ekonomiskt aktiva menas företagare, arbetar eller är arbetssökande med rimlig chans att få jobb i Sverige) har uppehållsrätt i tre månader i Sverige. Att göra andra regler för dessa människor gentemot andra kan inte vara rätt, även om det känns behövligt i hjärtat.
Som kommunföreträdare är det svårt att finna bra lösningar  i denna fråga.
Finns ideella krafter som vill ta sig an uppgiften att lösa bostadsproblemen för dessa människor så kan det tänkas att de, genom en förening, kan söka bidrag via kommunen till att anordna bättre vinterbostäder.
Hälsningar
Carina Sundbom
Gruppledare
Centerpartiet Skellefteå
-------------------------------------------------------------------------------
Svar från moderater Fri, 16 Oct 2015
Hej Inger,

Du tidigare ställt frågor om hur Moderaterna tänker arbeta för de EU-migranter som finns i Skellefteå.

Moderaterna i Skellefteå har antagit nedanstående inriktning för det fortsatta arbetet med EU-migranternas situation.

Inriktning för det fortsatta arbetet kring EU-migranter
De senaste åren har det blivit allt vanligare med tiggande EU-medborgare i Sverige, i synnerhet från Rumänien och Bulgarien. Det finns nu utsatta människor som ber om pengar i hela landet. Skälen till att många söker sig hit varierar, men för de flesta handlar det om utsatthet och svår fattigdom. Grundproblemen finns i hemländerna där social utsatthet, diskriminering och brist på bostäder, utbildning och arbete är vanligt förekommande. 

I många kommuner bor nu dessa EU-medborgare under ovärdiga levnadsförhållanden på gatan, i läger eller i det som närmast kan beskrivas som kåkstäder. Illegala bosättningar innebär usla levnadsvillkor och medför ofta sanitära olägenheter, nedskräpning och ordningsstörningar rent allmänt. Det är en ohållbar utveckling. Något måste göras för att komma tillrätta med problemen.

Avsaknaden av nationella riktlinjer och ett sammanhållet statligt beslutsstöd gör att lokala politiker runt om i landet ställts inför att hantera denna fråga utan nationell vägledning. Därför tolkas lagar och regler med beröring till EU-migranter olika. Som följd av detta har kommunerna hanterat situationen för fattiga EU-migranter på varierande sätt. I Skellefteå har frågan kommit upp vid ett antal tillfällen under det senaste året och kommunen har beslutat om olika insatser. Någon samlad politisk inriktning finns dock inte fastslagen i Skellefteå.

Ur ett humanistiskt perspektiv är det lätt att känna med dessa fattiga EU-migranter. Men lösningen på problemen är dock inte att uppmuntra människor till tiggeri på Sveriges gator. Tvärtom riskerar det att låsa fast människor i utanförskap.

Nu närmar sig vintermånaderna, vilket innebär en än tuffare situation för EU-migranterna. På grund av detta vill allmänheten och media veta hur Skellefteås politiker ska agera. Moderaterna i Skellefteå har, med grund i de främst uttalade tolkningarna av lagar och regler, antagit följande ställningstaganden som inriktning för det fortsatta lokala arbetet kring EU-migranter.

Nej till uppställningsplatser:
- Den nationella samordnaren, som den rödgröna regeringen har tillsatt, riktar skarp kritik mot de kommuner som upplåter kommunala campingplatser och dylikt till EU-migranter. Därför anser vi att den kommunala uppställningsplatsen i Skellefteå, dit EU-migranter idag har hänvisats, ska stängas.
- Vi kommer att säga nej till nya uppställningsplaster, om de inte anordnas på privat mark och sköts av ideella organisationer.

Kommunala stöd:
- Vi är beredda att dela ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med att förbättra EU-migranternas situation. Särskilt ömmande är pedagogisk verksamhet och insatser för barn. Ansökningarna ska ingå i ordinarie hantering av bidrag till sociala organisationer, dvs. via socialnämnden.
- Vi är beredda att stödja EU-projekt som riktar sig till EU-migranter i syfte att sprida samhälls- och hälsoorienterad information och erbjuda utbildningsinsatser som exempelvis familjeplanering och rättigheter i det egna hemlandet. Likt motsvarande projekt, t.ex. i Umeå, är syftet att utifrån individernas behov skapa ett första steg till egenmakt och social inkludering i samhället i det egna hemlandet.
- Det är vår åsikt att socialtjänsten i Skellefteå ska betala ut ett engångsstöd för hemresa till de EU-migranter som inte har råd att ta sig tillbaka till sitt hemland.

Pedagogisk verksamhet:
- Med utgångspunkt i Skolverkets rekommendation säger vi nej till skolgång för barn till EU-migranter. Vi befarar att det skulle leda till att fler barn rycks ur sin skolgång i hemlandet för att följa med föräldrarna.
- Den kommunala öppna förskolan ska vara öppen för alla barn. Genom att erbjuda öppen förskola kan socialtjänsten följa upp barnens förhållanden och fullfölja sina skyldigheter att vidta åtgärder för barn som far illa.

Nationella riktlinjer:
- Kommunerna behöver nationella riktlinjer för hur man i framtiden ska hantera frågor kring fattiga EU-migranter. Skellefteå bör trycka på regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att dessa ska tas fram.

Med vänlig hälsning

----------------------
Andreas Löwenhöök
Oppositionsråd (M)
Skellefteå kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar