lördag 6 oktober 2018

Barnkonventionen blir lag januari 2020
Barnkonventionen kommer inlemmas i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020.
 
Vad blir det för skillnad?
Barnkonventionen antogs1990 i Sverige och har sedan dess varit juridiskt bindande, men det har inte räckt på långa vägar. När konventionen blir till lag kommer det bli tydligare att barn är egna individer med egna rättigheter.

Barnkonventionens nya, högre status som svensk lag innebär egentligen inga nya rättigheter för barnen. Utan skillnaderna kommer hamna hos myndigheter, beslutsfattarna och rättsväsendet. Det är de som kommer få bära ett större ansvar. Det är deras ansvar att se till att barnkonventionen efterlevs och tillämpas så att den får genomslagskraft i alla beslut som rör barn.

Exempel på förändringar: 
  • Barn i utsatta situationer, t.ex. barn som upplever vårdnadstvister, omhändertagna barn eller barn som befinner sig i migrationsprocessen, kommer att få ett rättsligt skydd som är starkare än det som finns idag.
  • Barnkonventionen ska alltid sätta barnets bästa i centrum i alla avseenden som rör barnet. Hela grunden för barnkonventionen stärks och skyddar på så sätt barnet och dess rättigheter.
  • Barnkonventionen kommer stärka barns rättigheter även vid en konflikt mellan svensk lag och barnkonventionen. I det system som vi har idag är det svensk lag som gäller vid en sådan konflikt t.ex. så ”vinner” utlänningslagen över barnkonventionen, det samma gäller för annan lagstiftning, såsom t.ex. LVU.
  • Barnkonventionen kommer se till att barnens röst kommer bli hörd och få större genomslag. I vårdnadstvister kommer barnens röst höras och lyssnas till, det samma gäller utredning av socialtjänsten och i asylprocessen. Barn kommer inte bara få sin röst hörd utan det de säger ska också tas hänsyn till.
  • Bestämmelserna i konventionen hänger samman, utgör en helhet och kommer få en större betydelse.
Barnkonventionen status kommer bli likvärdigt med andra lagar i Sverige (t.ex. socialtjänstlagen, utlänningslagen och föräldrabalken). Barnkonventionen kommer ensamt kunna åberopas i svenska domstolar, den behöver ingen annan lag för att stödja sig på. Något som inte varit möjligt tidigare. Barnkonventionen ligger som en grund för barns rättigheter och kommer fungera som det yttersta skyddsnätet när andra lagar fallerar.

Redan nu har det så kallade kunskapslyftet påbörjats detta trots att lagen inte träder i kraft för än januari 2020. 
Det är många myndigheter och instanser som behöver förbereda sig och öka sin kompetens om barns rättigheter utifrån den nya lagen så att i januari 2020 är de beredda att använda den till fullo.

Barnkonventionen är en lag som tar till vara barns rättigheter och låter den lilla rösten bli stark och betydelsefull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar