fredag 2 juni 2017

Ett betänkande om En stärkt minoritetspolitik


Fotot är privat
Nu är arbetet klart nu ska betänkandet om en stärkt minoritetspolitik lämnas över den 14 juni till Alice Bah Kuhnke. Betänkandet kommer publiceras på regeringen.se efter överlämnandet.

En stärkt minoritetspolitik syftar till en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Kommittédirektiv 2016:73

En stärkt minoritetspolitik - översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Det definitiva beslut i ärendet kommer tas vid regeringssammanträde den 1 september 2017

 Sammanfattning 


Fotot är privat
Lennart Rohdin utsågs till särskild utredare ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Utredaren ska bl.a.
. genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken för att tydliggöra styrkor och utmaningar och lämna förslag för att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter,
. analysera och föreslå hur de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet kan stärkas,
. föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras samt överväga om en möjlighet till prövning av beslut ska införas,
. utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder i syfte att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna, och
. se över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och lämna förslag till förändringar.

Lennart Rohdin och hans sekreterare Joanna Lantz och Sami Mlayeh samlade en referensgrupp från de fem olika minoriteterna. Förutom möten med referensgruppen har det åkts genom landet för att samla in uppgifter och synpunkter och konsulterat experter. Det är många personer som fått komma till tals i detta betänkande bland annat genom den enkät som gått att fylla i av enskilda personer som tillhör någon av de fem minoriteterna. Nu kan vi bara hoppas på att beslutet i ärendet blir positivt och tack alla inblandade för god kamp så här långt.

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)


Lev och må
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar