lördag 14 november 2015

Låt inte våra sinnen grumlas av Paris#ParisAttack, Paris, Paris jag förfäras över det hemska som har hänt. Människor urskiljningslöst slaktade under en konsert. När fick hatet en så stark grogrund i vårt samhälle, när tog egoismen över och närde hatet så till den milda grad. Nu gäller det att tänka efter och inte låta inte hatet få frodas även i våra egna huvuden. ISIS och Islam är inte samma sak!

Vi måste skilja på ISIS och Islam det är två olika saker, det ena är en ideologi, precis som Hitlers politiska budskap var odlat i hat, och det andra är en religion. Denna religion utövas av om många, många tusen personer som inte delar ISIS värderingar alls. Låt inte ert sunda förnuft förmörkas av det som hänt i Paris, ISIS och Islam är inte samma sak!

Vi måste se Islam för vad det är, en religion, en gren från det religiösa träd som vår egen kristendom kommer från. Jag är inte kristen på något sätt men jag ser skillnad på ISIS och människor som har en religion. 

För människorna är de som är de viktiga, vare sig de är troende eller de är på flykt undan fattigdom eller från krig. Vi kan inte hata människorna eller särskilja dem på grund av religion, fattigdom eller krig. Vi kan däremot motarbeta ideologier och extremism genom att hjälpa människorna.

Hat och särskiljning skapar bara mer hat och hatet göder extremismen. Därför är det viktigt att hjälpa alla människor, vi måste nu visa solidaritet med Paris och fördöma den extremism som skapade dådet.  
I Sverige måste vi också se människorna och hjälpa de som behöver hjälp. Inte särskilja tiggare och flyktingar till exempel. Ge din gåva till de som har ett behov inte utifrån deras upplevelse. Den ena flyr från fattigdom och den andre från krig. Vad är skillnaden? De flyr båda från något som är skadligt. Den ena gruppen har pengar att ta sig hit och den andre tigger för sin överlevnad. Vem är du att särskilja människorna, vem är du att värdera upplevelsen?

Idag samlas det in kläder och mat till flyktingarna, vilket är mycket bra, men när tiggarna kommer motas de bort ibland. Varför? De svenska hemlösa och de utsatta EU-migranterna får inte ens ta del av överflödet. Mat slängs, kläder läggs på hög för att givarna har bestämt att endast flyktingarna ska få ta del av gåvorna. Hur kan man ens tänka så?

För att förändra i det stora måste vi kanske börja förändra i det lilla. Hjälp människorna, kanske kan vi genom att se människan förändra världen till sist. Kanske kan vårt handlande i det lilla vara droppen som urholkar stenen. Kanske kan vi slippa fler Paris genom att se människan.
Den här gången drabbades Paris så som Irak, Kurdistan och Syrien varit drabbade i flera år. Hoppas vi drar slutsatserna, hjälp människor på flykt oavsett vad de flyr från och Dik Manusch - Se Människan

lördag 17 oktober 2015

Skellefteå om vinter och de tiggande EU-medborgarnaInger, som är volontär i ett medicinskt team, har skickat mail till politikerna i Skellefteå.
I Skellefteå är det socialdemokratiskt styre.
Mail skickades till hela kommunstyrelsen
Här nedan kommer Ingers mail och svaren från de som svarade.
----------------------------------------------------------------------------
1 oktober 2015
Hej!
Nu börjar det vara kyligt för våra tiggare och dom skulle behöva tillgång till el, deras husvagnar har inga fungerande gasolpannor! Och tälten har inte så mycket isolering! Och nu får dom heller inte vara ifred längre, polisen har varit där pga besökare med basebollträn.......och andra kvällar kör det bilar dit som står och lyser med extraljusen påslagna så dom känner sig inte trygga längre. Jag tycker att vi kan hjälpa, som en av Sveriges rikaste kommuner! Och med en målsättning att bli 80 000 så kan väl även dom få bidra till att vi ska lyckas med det?!?!
För er som inte besökt dom ännu tycker jag att ni kan avsätta tid till det(jag följer gärna med er dit), och sedan fundera över hur vi kan blunda för de att lever så här 2015 i Skellefteå Sverige och sedan tycka att det är bättre än att vara tillsammans med sina familjer i Rumänien. Jag förstår att ni väntar på nationella riktlinjer! Men vad är det för fel att ta egna initiativ och fatta egna beslut som gäller för oss i Skellefteå?
Hoppas att ni kan fixa en ny boplats med el och det ganska snart!!
Och så hoppas jag på svar förstås =)
Mvh. Inger xxxx
---------------------------------------------------------------------------------
Svar från folkpartiet Monday, October 05, 2015
Hej Inger! 
Tack för din inbjudan och dina uppmaningar. Det bekymrar mig mycket att kommunen ännu inte formulerat sin ambitioner kring tiggarnas situation. Jag har under det senaste året agerat på olika sätt för att driva på kommunen i en rimlig riktning. Tidigare har jag dels ställt en fråga om vad kommunen gör för att förebygga social oro, dels motionerat om att kommunen tillsammans med region Västerbotten borde ta fram en handlingsplan kring frågor rörande fattiga EU-migranter.
Just nu har jag två aktuella ärenden på gång. Dels en fråga om vad kommunen gör för att lindra nöd, dels en motion som rör skolplikt.  
Som du förstår anser jag att det är fel att kommunen väntar på nationella riktlinjer. Vi borde kunna agera redan nu. 
Med vänlig hälsning,
Andreas Westerberg
Gruppledare (FP) Skellefteå
-------------------------------------------------------------------------------------
Svar från centerpartiet Thu, 8 Oct 2015
Hej Inger.
Tack för ditt mejl angående tiggarna.
Det är tragiskt att dessa människor bedömer att de måste lämna sina hembyar för att tigga i andra länder, istället för att kunna försörja sig i sitt hemland.
Sedan är det problematiskt att kunna hjälpa dessa människor på bästa sätt.
Idag har kommunen upplåtit mark som dessa människor kan nyttja, även om det inte finns ström i området.
Att hindra andra människor att komma till denna mark är inte möjligt, men de som besöker platsen ska naturligtvis inte bete sig hotfulla mot de som nyttjar platsen. I såna fall är det polisen som ska stoppa trakasserierna.
De EU-migranter som befinner sig hos oss som inte är ”ekonomiskt aktiva” (med ekonomiskt aktiva menas företagare, arbetar eller är arbetssökande med rimlig chans att få jobb i Sverige) har uppehållsrätt i tre månader i Sverige. Att göra andra regler för dessa människor gentemot andra kan inte vara rätt, även om det känns behövligt i hjärtat.
Som kommunföreträdare är det svårt att finna bra lösningar  i denna fråga.
Finns ideella krafter som vill ta sig an uppgiften att lösa bostadsproblemen för dessa människor så kan det tänkas att de, genom en förening, kan söka bidrag via kommunen till att anordna bättre vinterbostäder.
Hälsningar
Carina Sundbom
Gruppledare
Centerpartiet Skellefteå
-------------------------------------------------------------------------------
Svar från moderater Fri, 16 Oct 2015
Hej Inger,

Du tidigare ställt frågor om hur Moderaterna tänker arbeta för de EU-migranter som finns i Skellefteå.

Moderaterna i Skellefteå har antagit nedanstående inriktning för det fortsatta arbetet med EU-migranternas situation.

Inriktning för det fortsatta arbetet kring EU-migranter
De senaste åren har det blivit allt vanligare med tiggande EU-medborgare i Sverige, i synnerhet från Rumänien och Bulgarien. Det finns nu utsatta människor som ber om pengar i hela landet. Skälen till att många söker sig hit varierar, men för de flesta handlar det om utsatthet och svår fattigdom. Grundproblemen finns i hemländerna där social utsatthet, diskriminering och brist på bostäder, utbildning och arbete är vanligt förekommande. 

I många kommuner bor nu dessa EU-medborgare under ovärdiga levnadsförhållanden på gatan, i läger eller i det som närmast kan beskrivas som kåkstäder. Illegala bosättningar innebär usla levnadsvillkor och medför ofta sanitära olägenheter, nedskräpning och ordningsstörningar rent allmänt. Det är en ohållbar utveckling. Något måste göras för att komma tillrätta med problemen.

Avsaknaden av nationella riktlinjer och ett sammanhållet statligt beslutsstöd gör att lokala politiker runt om i landet ställts inför att hantera denna fråga utan nationell vägledning. Därför tolkas lagar och regler med beröring till EU-migranter olika. Som följd av detta har kommunerna hanterat situationen för fattiga EU-migranter på varierande sätt. I Skellefteå har frågan kommit upp vid ett antal tillfällen under det senaste året och kommunen har beslutat om olika insatser. Någon samlad politisk inriktning finns dock inte fastslagen i Skellefteå.

Ur ett humanistiskt perspektiv är det lätt att känna med dessa fattiga EU-migranter. Men lösningen på problemen är dock inte att uppmuntra människor till tiggeri på Sveriges gator. Tvärtom riskerar det att låsa fast människor i utanförskap.

Nu närmar sig vintermånaderna, vilket innebär en än tuffare situation för EU-migranterna. På grund av detta vill allmänheten och media veta hur Skellefteås politiker ska agera. Moderaterna i Skellefteå har, med grund i de främst uttalade tolkningarna av lagar och regler, antagit följande ställningstaganden som inriktning för det fortsatta lokala arbetet kring EU-migranter.

Nej till uppställningsplatser:
- Den nationella samordnaren, som den rödgröna regeringen har tillsatt, riktar skarp kritik mot de kommuner som upplåter kommunala campingplatser och dylikt till EU-migranter. Därför anser vi att den kommunala uppställningsplatsen i Skellefteå, dit EU-migranter idag har hänvisats, ska stängas.
- Vi kommer att säga nej till nya uppställningsplaster, om de inte anordnas på privat mark och sköts av ideella organisationer.

Kommunala stöd:
- Vi är beredda att dela ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med att förbättra EU-migranternas situation. Särskilt ömmande är pedagogisk verksamhet och insatser för barn. Ansökningarna ska ingå i ordinarie hantering av bidrag till sociala organisationer, dvs. via socialnämnden.
- Vi är beredda att stödja EU-projekt som riktar sig till EU-migranter i syfte att sprida samhälls- och hälsoorienterad information och erbjuda utbildningsinsatser som exempelvis familjeplanering och rättigheter i det egna hemlandet. Likt motsvarande projekt, t.ex. i Umeå, är syftet att utifrån individernas behov skapa ett första steg till egenmakt och social inkludering i samhället i det egna hemlandet.
- Det är vår åsikt att socialtjänsten i Skellefteå ska betala ut ett engångsstöd för hemresa till de EU-migranter som inte har råd att ta sig tillbaka till sitt hemland.

Pedagogisk verksamhet:
- Med utgångspunkt i Skolverkets rekommendation säger vi nej till skolgång för barn till EU-migranter. Vi befarar att det skulle leda till att fler barn rycks ur sin skolgång i hemlandet för att följa med föräldrarna.
- Den kommunala öppna förskolan ska vara öppen för alla barn. Genom att erbjuda öppen förskola kan socialtjänsten följa upp barnens förhållanden och fullfölja sina skyldigheter att vidta åtgärder för barn som far illa.

Nationella riktlinjer:
- Kommunerna behöver nationella riktlinjer för hur man i framtiden ska hantera frågor kring fattiga EU-migranter. Skellefteå bör trycka på regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att dessa ska tas fram.

Med vänlig hälsning

----------------------
Andreas Löwenhöök
Oppositionsråd (M)
Skellefteå kommun

lördag 10 oktober 2015

Tiggeri på andra villkor

I dag läste jag om ett socialt experiment som säger en del om vår samtid."Idag har jag gjort ett socialt experiment i Skellefteå, därför jag inte rakat mig på 2 månader, knappt sovit senaste veckan, ville göra det på riktigt och se riktigt sliten ut. Det jag ville se var om jag som svensk sitter och tigger, om det väcker ett större engagemang och medlidande hos andra svenskar än om en med utländsk bakgrund sitter där. 

Jag vet att man inte kan värdera eller dra några slutsatser efter EN sittning men det är en väldig skillnad att vara svensk. Vi gör tom skillnad på människor och människor när det handlar om överlevnad. En tjej som gick förbi tittade på mig, hej hej sa hon men fortsatte att gå. När jag sen svarade "tjena tjena" vände hon sig om och kom tillbaka och gav mig alla hennes mynt i plånboken, jag är övertygad att hon kom tillbaka för att jag var svensk. 

Jag satt lite över 3 timmar på gågatan i Skellefteå med min kopp. Mittemot mig satt en tiggare med utländsk bakgrund. Vi hade ögonkontakt då och då, det var inte många som stannade till hos honom. När jag avslutade mitt tiggeri så hade jag fått ihop 76kr i min kopp. Jag gick över för att tömma min kopp på 76kr till han på andra sidan gatan så greppade han tag i min hand och började gråta, sa inte ett ord.. Han hade 12kr i sin, på exakt samma tid.

Jag har aldrig känt en sådan tacksamhet i hela mitt liv. 


Åter till det sociala experimentet. Hur fan kan man göra skillnad på människa och människa? Varför får jag mer medlidande bara för att jag är vit och pratar svenska? Han frös garanterat exakt lika mycket som mig, han var säkert minst lika trött som jag var. Ändå får jag 20-lappar och frågorna "varför sitter en stackars svenskpojke och fryser så här? Vill du ha en slant?" 

Jag förstår ingenting... Aldrig varit så förvirrad i hela mitt liv. "No freedom til we're equal, damn right i support it." Ge dem några kronor.. Iaf ett "hej hej", åtminstone ett leende. Var inte ett känslokallt monster som bara tänker mig, mig, mig. Gå inte bara förbi, organiserat eller inte, det är en människa som sitter där... 😢 Hade självklart inte telefonen synlig under dem här timmarna."

Något att fundera på
Britt-Inger
 

tisdag 22 september 2015

Boksläppet närmar sig


Den 5 november klockan 15.00 i Uppsala på Språk och folkminnesarkivet

Lev och må
Britt-Inger

söndag 13 september 2015

Åsa Regnér och Martin Valfridssons uppmaningar är inte humana

Det blev ett blogg inlägg på RUNG bloggen och sen hamnade reaktionen i Feministiskt perspektiv

”Uppmaningen att inte ge till den som tigger är inhuman”


”Vi har människor som tigger på våra gator av en orsak och att uppmana människor att inte ge dem pengar är inhumant och cyniskt. Det är också att begära att människor i samhället ska ignorera fattigdomen som finns i deras omedelbara närhet.” Det skriver representanter för civilsamhället som stödjer människor i nöd i Västerbotten som svar på ett utspel av Åsa Regnér och Martin Valfridsson på DN Debatt.


”Skänk till organisationer på plats i hemländerna” Åsa Regnér, minister, och Martin Valfridsson, samordnare för utsatta EU-medborgare säger sig vilja minska antalet EU-medborgare som tillfälligt vistas här. För det behövs tydliga regler för att motverka olovliga bosättningar, enligt Regnér och Valfridsson
De anser att istället för att ge till människor som tigger kan man skänka pengar till organisationer. Samtidigt som de säger att de vill minska antalet EU-medborgare som tillfälligt vistas här.
Om alla skulle följa Regnér och Valfridssons uppmaning för att få ner statistiken skulle tiggarna svälta ihjäl. Att hjälpa i ursprungslandet är bra, men att bara göra det är att skjuta över målet. Vi har människor som tigger på våra gator av en orsak och att uppmana människor att inte ge dem pengar är inhumant och cyniskt. Det är också att begära att människor i samhället ska ignorera fattigdomen som finns i deras omedelbara närhet.

Läs hela artikeln här

Här är vi som skriver under


Lev och må 
Britt-Inger

söndag 6 september 2015

Samma hav, samma himmel

Ser havet, samma hav, samma himmel sa de och delade upp marken och kallade gränserna de sina.

Vid stranden har vågorna vaggat en pojke till sömns.
Han ligger i fosterställning med sand i munnen.
Havsskummet sköljer över hans lilla huvud och tvättar hans hår.
Han är en av de miljoner som tvingats slå följe med de som flytt från all sin trygghet över de gränser vi själva en gång ritat, för att det sunda förnuftet . . . kanske överhuvudet i familjen beslutat att de skall överleva.
 

Pojken är en av de miljoner som borde fått komma till den ”nya” europeiska arken .
Hur mycket jag än vill finns inget täcke att värma den pojken.
Blåser på bilden, önskar att han vaknar till liv och åter ska springa på barnsben med fotbollen han fått av sin far . . . kanske dagen innan.

Jag önskar att vi kunde byta plats.
Vad har vi för rätt att leva, när så många inte har rätt att välja . . . att inte dö?

Vi i den europeiska arken, fortfarande vid liv, fortfarande ser vi himlen men klaga på för mycket regn. Allt för många i denna ark vill stänga, dra upp landgången, hävda sin säkerhet vid gränsen de själva tillhör, liksom de är som den skärande kniven som skar sönder halsen på kvinnan som ropade på Gud, kanske en annans pojkes eller flickas mor.

I den europeiska arken finns de sekundära människorna, de som suckar och tittar bort, dricker sitt rena vatten och äter det som finns. De som inte har kraft att ge, men kraft nog att dra upp landgången för de törstiga, för de hungriga.

Gud den barmhärtiga led oss på den rätta vägen, deras väg vilka du visat nåd, vilka ej farit vilse: ber den far som precis förlorat sin familj, ber det ensamma barnet i ett nu främmande land, ber den syster, våldtagen, slagen och såld i ALLT ANNAT än religionens namn.

Gud visar nu nåd till de som känner med sitt hjärta eller de som nu skall slippa känna för att hjärtat inte längre slår.

Gud ser de hjärtan som INTE dräper i hans namn, de som själva kastar sig i havet för en annan, de som inte ser han, hen eller hon som en kristen, muslim, jude, buddhist, hinduisk, ateist utan ser människan i ögonen och kan se samma värde.

Det är samma himmel, det är samma hav, säger de igen , de som fortfarande kan göra sina fotspår i sanden.

Sara Magnusson

fredag 4 september 2015

Lova funderar kring privilegier

Min son visade sig ha ett allvarligt hjärtfel när han var ett par veckor gammal. Tack vare goda rutiner i vår vård av spädbarn upptäcktes detta innan han ens var påverkad av det. Vi flögs till andra delen av landet med ambulansflyg och han opererades av några av landets bästa barnhjärtkirurger. Vi behövde inte ordna eller betala någonting.

Andra föräldrars barn dör av enkla infektioner och barnsjukdomar för att föräldrarna inte har råd att betala mutor och mediciner om de ens har möjlighet att söka sjukvård.
Jag har ångest när jag lämnat mitt barn på förskolan en jobbig morgon när vi bråkat.


Andra föräldrar lämnar sina barn i månader för att stå på knä med en pappmugg och tigga pengar utanför min mataffär.


Jag funderar över om vi ska få ihop familjelogistiken och sambons arbetsschema med babysim nu i höst.


Andra föräldrar väljer att sätta sina små barn på en alldeles för liten båt fylld med alldeles för många människor, för att alternativet är värre.


Vad har jag gjort för att förtjäna alla dessa privilegier? Inte ett jävla skit, jag har inte förtjänat någonting. Jag hade bara tur. Det viktigaste jag kan göra nu är att försöka bidra till att skapa ett samhälle där vi tar hand om varandra oavsett om vi hade tur från början eller inte.

Lova

onsdag 19 augusti 2015

Internetdrogerna skördar liv. Gästbloggare Mikael Andersson har ordet

De e sommar o varmt. Man orkar inte liksom bry sig om omvärlden utan njuter i fulla drag. Trots det finns omvärlden där. Och med det farorna. Åter igen skördar internetdrogerna liv. Unga, oerfarna och nästintill oskyldiga liv. Nästintill. Det är nog viktigt jag säger så för annars säger vissa att de e ju myndiga så nog tusan visste de vad de gav sig in på. 

Tyvärr gott folk är det inte så idag. 

Idag vet inte de unga vad de tar. Ofta är de någon drog, skapad i läkemedelssyfte för femtio år sedan, dock alldeles för kraftig och med så många biverkningar att den inte gick använda. Ibland är det en drog utvecklad ur en annan drog, totalt oprovad men endast skapad för att enligt svenska lagar vara en laglig drog, så den kan skapa fler beroende och dess enda syfte är att skapa enorma inkomster på andra mänskor lidande. 

Vissa droger är så stark att endast 0.005g kan för en ovan användare vara dödligt. Detta gott folk, medborgare och medmänniskor kan med enkla lagändringar förhindras. Men våra politiker väljer inte röra i det. Alltmedan dina eller din grannes barn fastnar i det eller rent av avlider pga överdoser. Det sprids överallt. En enkel lagändring skulle ge svensk polis en chans motarbeta det, men politiker och sakkunniga väljer blunda. 

Sista veckan har dödsfallen varit stora. Mörkertalet än större än de kända dödsfallen. Detta får mig fundera om det i regeringsnivå eller på så högt styrande företagsnivå finns de som tjänar på detta så man väljer blunda. Jag tvivlar intet för en sekund att så är fallet men väljer inte skriva mer om det för att inte skapa rykten. Däremot väljer jag skriva ut och skrika ut mitt hat mot denna nonchalans 

Däremot fasar jag för alla unga, förstagångstestande ungdomar som provar dessa droger. 99procent är chanslös. 25proc och mer är död i om två år. 50 procent kan ha tur att de har familj och vänner som drar dem ur. 24 procent är de som sakta lär brytas ned. 

De hela är mina egna tankar, men en sak vet jag är fakta. Det är att om vi inte enas och det är nu, så kan vi hälsa adjö till svensk välfärd inom 10 år. Hem, skola, syjunteföreningar, ja ta mig tusan allt från söndagsskola till gubbdagis måste enas nu. Sätt stop för detta. Kräv det. Diskutera det. Imorgon är det dina barn, din grannes barn eller nått barn du inte ens känner som blir drabbat. Men de är barn. Och tro mig, på dessa droger blir även vuxna barn. Det parti som går ut med att de lovar bekämpa denna farsot skall få min röst. För detta är nutidens pest. Och denna gång rider inte satan på häst. Han kör Rolls Royce på era livs bekostnad, Vakna, dela och enas

Mikael Andersson

måndag 17 augusti 2015

Ett barn i HJällbo - Eriksbo beskjutet av ett luftgevär. Gästbloggare Eva Magnusson har ordet

Ett barn i HJällbo - Eriksbo beskjutet av ett luftgevär, man skjuten i ryggen Angered centrum, skolbrand i Lövgärdet. Detta var rubrikerna som handlade om mitt närområde, sorgligt och bedrövligt! Läser vidare rubriker idag: Misstänkt bomb vid skola i Billdal - som visade sig vara en attrapp, järnstänger nedgrävda vid hopptorn på Humlebadet i Partille, 14-åring försvunnen i Markaryd, man knivhuggen efter bråk i Kortedala, insamling för döva misstänks vara en bluff. 

Migrationsverket utvisar man som bott i Sverige 8 år och kan språket bra och har fast jobb till Irak, kvinnor som blivit mördade av män de haft eller har en relation med, IKEA-morden, kvinna i åttonde månaden beskjuten i magen - efter akutoperation klarade sig bebisen, 100-tal dödade i massaker i Syrien, Turkiet bekämpar PKK istället för IS, människor flyr undan terror, krig och svält, bankerna befaras höja avgiften på kreditkort då deras vinster minskar -på bekostnad av vem? 

Troligen mordbrand i Eksjö, Ja listan kunde göras mycket mycket längre. Detta är verkligen inget positivt att skriva om. Men trots det så är det sådant som händer omkring oss alla, just nu. Det är väldigt lätt att leta syndabockar när man känner sig frustrerad, förbannad, upprörd och ledsen. Ikväll tänder jag ett ljus för alla offer och deras anhöriga. Ikväll funderar jag på vad jag kan bidra med för att det skall bli bättre. 

Många sätter fokus på gärningsmännen som gjort illdåd på ena eller andra sättet. Fokus borde istället sättas på offren, det är dem som lidit. Och deras anhöriga. Jag tror att uppföljning borde vara bra om någon har t ex besöksförbud. Det borde gå att sätta ett chip eller någon boja av något slag så att om dem närmade sig personen de inte får besöka så slog det larm och dem blev inlåsta. 

Jag tror att vi MÅSTE ta kvinnors utsatthet på allvar, dem ska inte behöva dö innan myndigheterna förstår att det var allvar med hoten kvinnan utsattes för. Många blir villkorligt frigivna. Det kan ju vara bra. Men om dem påträffas i sällskap med kriminella så borde de sättas in igen. Då anser jag att den villkorliga domen är verkningslös. 

Många behöver hjälp med att sluta med droger, ge dem hjälp när dem vill ha den! Det gäller att agera snabbt då. Satsa på mer resurser i skolan, det lönar sig i längden. Tillåt inte privata aktörer att roffa åt sig hur mycket som helst, det blir bara fel och dränerar vårt samhälle på pengar. Låt folk vara sjuka om dem är det och utgå från patientens behov utan att jaga sjuka med blåslampa för att dem ska tillbaka i arbetslivet för fort med bakslag - tragiskt för dem drabbade och deras anhöriga. Ja detta var ett väldigt långt inlägg med negativa förtecken och så vill jag inte lämna det. 

Positivt är att naturen är så vacker, att solen skiner på många dag, att det trots allt elände finns människor som gör det där lilla extra varje dag för att det är naturligt för dem, jag stod i kassakön igår och en dam fick tillbaka pengar i myntapparaten, hon glömde dem, killen bakom var en av de fina ungdomar vi har i Angered sprang efter henne och sa att hon glömt sina pengar, jag såg en granne väldigt berusad, han hade ramlat ner från bänken vid busshållplatsen och låg på marken, jag och min dotter gick bort för att se om vi behövde ringa ambulans, då stannade en man sin bil och frågade om han kunde hjälpa till. Grannen blev hjälpt tryggt att komma hem. 

Djuren är så vackra och trevliga i vår närhet. Barnen är en källa till glädje, vi har föreningar som verkar för det goda som vi kan gå med i, vi har många människor runt oss som vi tar för givna som uträttar mycket gott i det tysta. Under sker runt oss varje dag. 

Önskar alla en så fin dag som möjligt!!
Eva Magnusson

torsdag 6 augusti 2015

Glöm inte människan

Vad händer i vårt samhälle SD och SL har barn ihop som hängde i taket innan de slets ner. Många skriker nu får det vara nog, medan andra säger att protesterna gynnar SD. Vi försökte tiga ihjäl SD och det funkade inte, nu protesteras det och då är det också fel.

Problemet är egentligen inte protesterna utan att ingen tar debatten med SD. Så länge de får stå oemotsagda spelar det ingen roll vad vi än gör så blir det fel. I morse sköts det på EU migranter i Boden och på eftermiddagen ser jag att det springer runt en knivare i Umeå. Allt medan däcken skärs sönder på tiggarnas bilar när de sover i Piteå och bosättningar eldas och rivs i hela Sverige. Hur står det till med vårt samhälle egentligen, vad händer med människorna?

Ungdomar far illa på olika hem, vinstintressena har tagit över för vår valfrihets skull. Pensionärerna ligger på golven och får inte hjälp allt medan det är stora rubriker om hur stressad personalen är. Skolorna skriker efter lärare till eleverna medan vi sjunker internationellt i kunskapsnivå. Vi söker syndabockar, letar efter den enkla vägen för att lösa problemen, vi skyller på någon annan. Ingenting blir bättre av att flytta skulden till någon annan, vi måste börja ta tag i problemen där de finns och sluta skjuta över målet för att slippa se.

Det finns en folkrörelse i vårt samhälle som ingen ser, ingen hör och ingen uppmärksammar. Det är en folkrörelse som går över klassgränser, över religionsbarriärer, en folkrörelse som sluter samman folk kring en gemensam sak. Att hjälpa EU migranterna, att hjälpa de som har det svårast i samhället, att minska fattigdomen, att göra vårt samhälle lite mänskligare. Men ser media rörelsen, ser de styrande den, ser någon förutom alla de tusen människor, föreningar, församlingar som är inblandade detta. Nej alla är så förblindade av att se det negativa som händer, att belysa, skrika om, värdera, analysera och ge all uppmärksamhet till det negativa.

Det finns två parallella rörelser i vårt samhälle, en positiv och negativ och allt fokus hamnar på den negativa. Det är så lätt att avfärda den nya folkrörelsen som nåt på vänsterkanten och det kan inte vara mer fel. Det är en genuin folkrörelse som går över alla gränser. Se den, belys den, vänd trenden och se det som är värt att ses, nämligen människors engagemang att hjälpa de som har det svårt.

I dag finns det en rörelse som har börjat underifrån, människor går samman, potentiella väljare, något som borde vara intressant för makten. Dessa folkliga sammanslutningar organiserar sig mot rasism och för att hjälpa de fattigaste i vårt samhälle, som ett stort underkännande av makten. Parallellt med denna folkrörelse ökar SD, vädrar morgonluft och frodas som ytterligare ett misstroende­manifest mot makten.
 
Vad blir då dagens fattigdom, dagens protester, skjutande för dessa parallella system? Den ena vill hjälpa till där samhället misslyckas och den andre vill upprepa historien genom att åtgärda ”problemet”. Tiggandet på våra gator är inte det egentliga problemet, det är enbart ett symptom på vårt sjuka samhälle med våra ökande klassklyftor, vår brist på lärare, våra underpresterande elever, vår stressade vårdpersonal och våra pensionärer som ramlat. Egenmakt är ordet, låt de som vet berätta hur det ska vara, de som jobbar med barnen, pensionärerna, tiggarna, lyssna och se människorna. Och se den nya folkrörelsen som finns runt om i landet, i alla kommuner, i alla städer och belys rätt saker. 

Lev och må
Britt-Inger

torsdag 30 juli 2015

Riddarhyttan och RFHL

På väg mot Riddarhyttan för en helg med RFHL och öppet hus. Ska föreläsa på lördagen om Valentin och Leontina. Känns lite som att träffa ett par gamla bekanta efter sommaruppehållet.

Väl mött
BiL

onsdag 22 juli 2015

Oslo och Utöya

Så här skrev jag samma dag efter det att Jimmy ringde mig från Oslo och ville att jag skulle gå ut på nätet för att se vad som hände. Han hörde hur bomberna small och såg den oro som blev bland människorna. Som förälder var jag evigt tacksam att han ringde mig så jag slapp vara orolig.

"Vad är det som händer??????? Först en bomb som exploderar i Oslo och några timmar senare skjuts det på en ö utanför Oslo. Finns det någon koppling mellan de två händelserna eller har slumpen varit framme och gjort så att det sker samtidigt.

Jag är så tacksam att Jimmy inte var i närheten när det small. Jag har varit lite orolig när det var i Thailand och var som glad när de valde att flytta till Norge. Det kändes som att norden var mer säkert. men jag vet inte längre. Skiter det sig kan det göra det oavsett var man bor uppenbarligen och det är helt klart så att norden är ingen garanti längre.

Det är klart så att tryggheten ruckas lite, det som varit självklart är inte det längre. För vem hade väl i sin vildaste fantasi trott att det skulle smälla av en bomb i Oslo. Och kan det smälla i Oslo Norge kan det lika gärna smälla i någon stad i Sverige eller var som helst.

Vi lever i ett öppet samhälle och jag hoppas att vi ska kunna göra det i fortsättningen också. Men det är klart det som varit självklart tidigare har ju fått sig en törn efter det här. Vem kan ha gjort dessa dåd? Jag skulle inte bli förvånad om bomben i Oslo och slakten på ön där är ett verk av en  lika stora tok och av samma kaliber som Oklahomabombaren. Det är svårt att skydda sig mot regelrätta tok, dessa kan skada ett samhälle på många nivåer.

Jag vill verkligen att vi ska kunna fortsätta att leva i det öppna samhälle som vi trots allt lever i. Jag hoppas verkligen inte detta påverkar den rörelsefrihet som vi har inom de nordiska länderna. Eller människors sätt att betrakta varandra."

Var rädda om varandra

lördag 18 juli 2015

Sommaren är kort

Å regnet det bara öser ner, dessutom så har jag blivit dygnförkyld, shiiiit så less jag blir.

Vi har förresten blivit med lägenhet, en tvåa med en skrubb som jag ska inreda till mig och Teo. Två av mina vänner har redan erbjudit flytthjälp, det är kärlek sånt.

Annars har jag pillat lite med hemsidorna både min egen BrA konsult AB och Dik Mansuch

Tredje numret av Dik Manusch kommer i slutet på månaden och Oberoende går nu att läsa på nätet.

På söndag ska jag borsta tänder på EU migranternas barn och prata om tandtrollen.

Nu ska jag sätta mig i soffan, dricka te och hålla mig vaken en stund till.

Lev och må
Britt-Inger

måndag 13 juli 2015

Semester

Sista veckan har varit mycket. Tidningen har gjorts klar, och lämnats till Renate. Det sista på boken har fixats med och sen hade vi resandeträff i helgen. Nu känns det som att jag behöver vara lite ledig innan det drar igång igen.

Bor i sommarstugan och har det ganska gott även om man kunde önska mer av sommaren. Vackra kvällar har vi i alla fall


Lev och må
nu ska jag vara ledig
Britt-Inger

tisdag 7 juli 2015

Dinglarens väg - Vorsnos dromIgår var jag i Uppsala och träffade Ann och Katarina på Sofi. Nu är det nära, vi bestämde var saker skulle finnas i boken. Vilka foton som skulle vara vad osv. Helt fantastiskt, tryckdatum kommer närmare och närmare. 

Snart är det dags, jag ser fram emot det med en skräckblandad förtjusning.
Boken som inte blev, men blev en bok ändå. Äventyret som började i en ände och avslutades i en annan. Vi blev vinnarna, vi ska snart trycka en bok och inte vilken bok som helst, utan en bok om/med/av resandefolket, precis som vi ville. Inget kunde stoppa oss, en dröm går i uppfyllelse. 

Dinglarens väg - Vorsnos drom där ca 30 personer är med och skriver varav ca 25 är resande. Bara det borgar för att det är en bra bok. Det är en bok skriven om resande, med resande, av resande, den är grym. Bo Hazell finns med i boken och öppnar upp till kapitlet om livsberättelserna. Ytterligare en person som jag är stolt över att han ville vara med i boken. Jag är så glad och stolt över oss allihop, tänk ändå att det blev en bok. 

Lev och må
Britt-Inger